โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โครงการบริการวิชาการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมคหกรรมปันน้อง

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

กิจกรรมการฝึกอบรมหลักการพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกบเนื้อครบวงจร

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

กิจกรรมธนาคารปุ๋ยหมัก : การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยหมักด้วยถ่านชีวภาพ

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

กิจกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่ โครงการบริการวิชาการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ ม่วงลายโมเดล

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ ม่วงลายโมเดล

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ ตามรอยศาสตร์พระราชา

โครงการบริการวิชาการ

Copyright@ 2018-2019 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-743682 โทรสาร 042-743682 เบอร์ภายใน IP Phone 701, 702